Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

Mi köze az online hangoskönyvtárnak a tagnyilvántartóhoz?

2019.01.09., szerda. | Hangoskönyvekről

Az online hangoskönyvtár megjelenése óta számos kérdés érkezett az MVGYOSZ-hez és tagegyesületeihez, illetve több nem valós és ellentmondásos hír kering a látássérültek körében a hozzáférés módjáról és az igénybe vevők személyes adatainak nyilvántartásáról. A félreértések elkerülése és a téves információk tisztázása érdekében alább olvashatják dr. Nagy Sándor elnök tájékoztatóját az MVGYOSZ egységes tagnyilvántartó rendszeréről és annak az online hangoskönyvtárral való kapcsolatáról.

A Szövetség tagegyesületei 2018-ig különböző tagnyilvántartó rendszereket használtak az egyesületi tagok adatainak nyilvántartása érdekében. 2018 márciusában tárgyalta meg az Egyesületi Elnökök Tanácsa az egységes tagnyilvántartó program fejlesztését és bevezetését, amely szeptemberre elkészült. Az új és korszerű tagnyilvántartás lehetővé teszi a különböző szolgáltatások online biztosítását is, ami fontos fejlesztési irány a következő évekre.

Miért van szükség egységes tagnyilvántartásra?

Az MVGYOSZ érdekképviseleti feladatainak ellátása érdekében eddig is rendszeresen kért adatszolgáltatást a tagegyesületeitől például arról, hogy tagságuk körében hány fő közlekedik fehérbottal, hány fő használ számítógépet, hány fő dolgozik, hány fő tanul, stb. Erről a tagegyesületek levélben szolgáltattak statisztikai adatot a konkrét személyek beazonosításának lehetőségét kizáró módon. Az új, egységes online tagnyilvántartás segítségével ezek az adatok pillanatok alatt leszűrhetőek lesznek úgy, hogy az érintettek személyes adatai továbbra is védettek maradnak. Tehát a jövőben lényegesen egyszerűbben, a tagegyesületek kapacitásának igénybe vétele nélkül és rövid idő alatt jutunk statisztikai adatokhoz egy-egy sürgető érdekképviseleti téma alátámasztása céljából. Továbbá az egységes és online tagnyilvántartás lehetővé teszi olyan szolgáltatások fejlesztését, melyek egy egyszerű regisztrációval hozzáférhetővé válnak valamennyi tagegyesület látássérült tagsága számára.

Hogyan készült a tagnyilvántartó adatbázisa?

A fejlesztés kezdeti fázisában levélben kerestük meg valamennyi tagegyesület vezetőjét, amelyben kértük, írják meg, milyen adatokat kezeljen az egységes tagnyilvántartó. Ezeket összerendezve alakítottuk ki az adatbázis struktúráját.

Milyen adatokat kell megadni a tagnyilvántartóban?

A tagegyesületek jelenleg nem egységesek a tekintetben, hogy a tagok mely adatait tartják nyilván. Viszont az egységes tagnyilvántartáshoz szükséges volt a tagegyesületek által kért rovatokat beépíteni az adatbázisba, ugyanis minden szervezet önállóan használja azt, így továbbra is nyilván tudja tartani a korábban felvett és általa felhasznált adatokat. A többől lehet kevesebbet rögzíteni, de az adatbázist megyei szinten bővíteni nem lehetséges. Ezért külön jelöltük azokat az adatokat, amelyeket a szövetség szükségesnek tart, és így kitöltését mindenképpen kéri.

Az egységes tagnyilvántartó – ahogy a legtöbb korábbi egyesületi tagnyilvántartás – személyes és demográfiai adatokat, valamint a látássérült személy életvitelére és rehabilitációjára vonatkozó információkat tartalmaz. Ezen adatok nem csupán statisztikai célból fontosak a tagegyesületek és a szövetség számára, hanem azért is, mert ezek ismeretében a szervezetek valóban releváns információkkal tudják ellátni a tagságot például tanfolyami- és munkalehetőségekről vagy rehabilitációs programokról.

Ki láthatja a tagok nyilvántartott adatait?

A nyilvántartott személyes adatokat csak és kizárólag azok a tagegyesületek láthatják, amelyeknél az adott személy tagsági jogviszonyt létesített, azaz tag. A Szövetség csak és kizárólag statisztikai információkat kérhet le az adatbázisokból, a személyek beazonosítása nélkül.

Milyen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges az egységes tagnyilvántartó?

Az első ilyen szolgáltatás az online hangoskönyvtár. A későbbiekben ilyen lesz többek között a 2019-ben elinduló Távszem és a szintén tervben lévő segédeszköz webshop is.

Milyen adatokat ellenőriz az online hangoskönyvtár alkalmazás?

Az olvasó E-mail címét, törzsszámát, a tagdíj befizetését, vagyis a tagsági jogviszony érvényességét.

Miért van erre szükség?

Az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személyek javára végezhető szabad felhasználás részletes szabályairól szóló 198/2018. (X. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„A jogosított szervezet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 41. § (1)-(1f) bekezdéseiben foglalt szabad felhasználás keretében megteszi az ilyen szervezettől az adott helyzetben általában elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy hozzáférhető formátumú példányt kizárólag kedvezményezett személy vagy más jogosított szervezet használhasson fel, és hogy megakadályozza a hozzáférhető formátumú példánynak a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott szabad felhasználás körét meghaladó jogellenes felhasználását. Ennek érdekében kétség esetén a kedvezményezett személytől kérheti, hogy az Olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő személy állapotát okirattal – így különösen a vakok személyi járadékát megállapító határozattal, fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, szakvéleménnyel, szakorvosi igazolással vagy egyéb hatósági bizonyítvánnyal vagy igazolvánnyal – igazolja.”

Ez a tény az egységes tagnyilvántartó használatával ellenőrizhető legegyszerűbben és leggyorsabban, hisz a tagegyesületek tagjai felvételüket a fenti okiratok valamelyikének birtokában kérték.

Mikor vehetik igénybe az online hangoskönyvtárat azok az olvasók, akik nem tagjai az MVGYOSZ valamely tagegyesületének?

A tagegyesületeknél tagsági jogviszonnyal nem rendelkező látássérült személyek regisztrációja a Távszem szolgáltatáshoz kapcsolódó portál fejlesztésének része, így az a Távszem szolgáltatás nyilvános tesztidőszakának kezdetével egy időben válik elérhetővé.

Hol olvasható részletes tájékoztató a Szövetség egységes tagnyilvántartó adatbázisáról?

A Szövetség honlapján a http://mvgyosz.hu/wp-content/uploads/2018/11/MVGYOSZ-tagnyilv%C3%A1ntart%C3%B3-adatb%C3%A1zis%C3%A1nak-adatv%C3%A9delmi-szab%C3%A1lyzata_final.pdf linken.

dr. Nagy Sándor
elnök

Share This

Share this post with your friends!