Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

Kedvezmények autósoknak

2019.04.19., péntek. | Jogi tudnivalók

Több gépjárműre vonatkozó kedvezmény, támogatás létezik, melyeket súlyosan mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal rendelkező személyek vehetnek igénybe. Ezek némelyikével többen találkoztak már, éltek is vele, sokan kérdeznek róla, ezért arra gondoltunk, hogy hasznos lehet egy átfogóbb, részletesebb ismertetés a témában. Témák: gépjármű adómentesség, személygépkocsi szerzési támogatás, parkolási igazolvány.

A kedvezmények mindegyikére igaz, hogy azt a súlyosan mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személy nemcsak akkor veheti igénybe, ha ő maga tulajdonosa, üzembentartója a gépjárműnek, vagy azt ő használja, hanem akkor is, ha az valamelyik közeli hozzátartozójáé (házastárs, szülő, testvér, gyermek stb.), aki vállalja az ő szállítását. A parkolási igazolvány esetében nem feltétel a közeli rokoni kapcsolat sem.

Egyéb fogyatékos embernek az minősül, aki nem a mozgáskorlátozottsága alapján jogosult fogyatékossági támogatásra vagy aki vakok személyi járadékában részesül. Továbbá azok a kiskorúak, akik után valamilyen súlyos fogyatékosság (pl. halláskárosodás, értelmi sérültség, stb.) alapján magasabb összegű családi pótlék jár.

Gépjármű adómentesség

Itt valójában csak részleges adómentességről van szó. A gépjárműadóról rendelkező 1991. évi LXXXII. törvény alapján az éves gépjárműadóból 13.000 forint megfizetése alól mentesül a fogyatékossággal élő adóalany, vagy az a közeli hozzátartozó, aki a fogyatékos személyt rendszeresen szállítja és vele közös háztartásban él. A kedvezményre jogosult adóalany ebből a szempontból az, aki tulajdonosa vagy üzembentartója a gépjárműnek. A kedvezmény további feltétele, hogy a gépjármű teljesítménye nem haladhatja meg a 100 kw-t.

Ha szeretné érvényesíteni ezt az adókedvezményt, akkor a lakóhelye szerinti illetékes települési (a fővárosban kerületi) önkormányzat adóhatóságához kell fordulni. A hatóság az adómentességről – ha azt elismeri – határozatot külön nem hoz, hanem nyilvántartásba veszi a mentesség tényét, és az adót ennek figyelembevételével szabja ki.

Személygépkocsi szerzési támogatás

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről rendelkező 102/2011. (VI. 29.) kormányrendelet által szabályozott közlekedési kedvezmények közül ezúttal a szerzési támogatással foglalkozunk részletesebben, hiszen a kedvezmények közül ez az, amelyet súlyos mozgáskorlátozottakon kívül egyéb fogyatékos személyek is igénybe vehetnek.

2018. január 1-jétől ugyan némileg módosultak a támogatásra vonatkozó, korábban rendkívül korlátozó rendelkezések: megszűnt az a szabály, hogy kötelező a hitelfelvétel a gépjármű vásárlásához. A szerzési támogatás új autó vásárlása esetén továbbra is csak a Suzuki típusú gépkocsikra érvényes, vagy öt évnél nem régebben forgalomba helyezett, bármilyen típusú használt személygépkocsi vásárlása során igényelhető.

Mértéke új személygépkocsi vásárlása esetén 1.000.000 forint, használt autó esetén pedig a vételár 60%-a, legfeljebb 600.000 forint.

A szerzési támogatást a fogyatékos személy 7 évente igényelheti, vagy mint önálló személygépkocsi használó, vagy akkor, ha szállítását egy arra jogosult személy vállalja. Ha maga a fogyatékos személy nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, akkor a támogatás akkor vehető igénybe, ha szülei (vér szerinti/örökbefogadó/nevelő), házastársa vagy nyilvántartásba bejegyzett élettársa rendelkezik jogosítvánnyal, és írásban nyilatkozik arról, hogy vállalja a fogyatékos személy szállítását.

Egyéb közeli hozzátartozók, így a fogyatékos személy gyermeke, unokája, nagyszülője, testvére esetében a fenti feltételek mellett az is szükséges a támogatás igénybevételéhez, hogy legalább egy éve közös háztartásban éljen a fogyatékos személlyel. Szerzési támogatás oly módon is igényelhető, ha a fogyatékos személy szállítását a vele kötött szerződéssel közérdekű önkéntes jogviszonyban vállalják. Fontos azonban megjegyezni, hogy a szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a fogyatékos személy érdekében használható, továbbá a gépjármű tulajdonosa ilyenkor mindig a fogyatékos személy, családtagja, hozzátartozója legfeljebb üzembentartó lehet.

A támogatás odaítélése során előnyben részesítik azt a fogyatékos igénylőt, aki pénzkereső tevékenységet folytat, tanulói, képzési jogviszonyban áll, 14 évnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, illetve azt, aki honvédelmi kötelezettség teljesítése során vagy azzal összefüggésben vált fogyatékossá.

A támogatás iránti kérelem az erre rendszeresített űrlap kitöltésével évente két alkalommal, március 31-ig, illetve szeptember 30-ig igényelhető a fogyatékos személy lakó- illetve tartózkodási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál, Pest megyében a Pest megyei kormányhivatal érdi járási hivatalánál, a fővárosban pedig a fővárosi kormányhivatal III. kerületi járási hivatalánál (szociális hatóságok).

Az igénylés során természetesen mindazon fent említett körülmények fennállását igazolni kell, melyek a támogatás elbírálása szempontjából relevánsak.

A támogatás odaítéléséről a hivatal határozatot hoz, ez alapján kötheti meg a fogyatékos személy az autó adás-vételi szerződését.

Parkolási igazolvány

Ha már az autósokat megillető kedvezményekről beszélünk, érdemes röviden említést tenni a parkolási igazolványról is. Ez az igazolvány egy közokirat, melynek birtokában igénybe vehetők a jogszabály által a fogyatékos személyek számára biztosított kedvezmények (ingyenes parkolás közterületen, mozgáskorlátozottak részére kialakított parkolóhely használata stb.).

A parkolási igazolványt tehát kizárólag a mozgásában korlátozott személy részére adják ki, és azt csak ő használhatja, vagy az ő érdekében használható fel. Az igazolványra való jogosultság szempontjából mozgásában korlátozottnak kell tekinteni – egyebek mellett – a látássérültnek minősülő személyeket és azokat is, akik e fogyatékosságra tekintettel magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.

A parkolási igazolvány által biztosított kedvezményeket a mozgásukban korlátozott személyek, illetve az őket szállító jármű vezetője akkor veheti igénybe, ha az igazolvány a járműben, annak szélvédőjén szabályszerűen van elhelyezve. Az igazolvány mindig csak a fogyatékos személy érdekében használható. Jogosulatlan használatnak számít például az, ha a fogyatékos személy nélkül megy vásárolni a családtagja, de az igazolványt a szélvédőn jól látható helyre elhelyezi.

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról rendelkező 218/2003. (XII. 11.) kormányrendelet alapján az igazolvány kiadása, meghosszabbítása, kicserélése, illetve pótlása több helyen kezdeményezhető, így például az igénylő lakóhelye szerint illetékes járási (Budapesten kerületi) hivatalnál vagy a kormányablaknál is.

A kérelem benyújtása az erre a célra szolgáló űrlap kitöltésével történhet, melyhez csatolni kell a jogosultság fennállását (mozgáskorlátozottságot megalapozó állapot) igazoló iratokat (határozat, szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás stb.), továbbá az igénylőről készült fotót, amit személyes ügyintézés esetén a hivatalban is elkészítenek. Az igazolvány pótlása, cseréje már akár elektronikus úton is kérhető.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

Share This

Share this post with your friends!