Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

A villamosenergiáról

2012.11.10., szombat. | Jogi tudnivalók

Védendő fogyasztók


Ismertetem a villamos energiáról Szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény és a végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. Rendelet 2008. január elsejével hatályba lépett, a Fogyatékkal élő és a szociálisan rászoruló fogyasztókat érintő rendelkezéseit. A tájékoztatómban részletesebben a fogyatékkal élőkre vonatkozó szabályokat emelem ki, a szociálisan rászorulóknak csak a meghatározását sorolom fel. A vonatkozó jogszabályok a fogyasztók ezen két csoportját nevezik védendő fogyasztóknak.

a) rendszeres szociális segélyben;
b) ápolási díjban;
c) időskorúak járadékában;
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben; illetve
e) otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül;
f) nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő aki saját háztartásában neveli a gondozásába elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.
a) részletfizetéshez, fizetési haladékhoz,
b) előre fizető mérőhöz
való jog.
fogyasztó: a fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.
a) olyan jellegű fogyatékosság, amely a fogyasztót alkalmatlanná teszi a mérő leolvasásra, mérőállás közlésre, a számlaolvasásra; a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére.
Ebben az esetben a fogyasztót megillető különleges bánásmód lehet:
– havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
– rendkívüli, ingyenes mérőfelülvizsgálat 12 naptári hónapban egyszer,
– készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
– az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás,
– a számla értelmezéséhez az engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás stb.),
– az engedélyes üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők villamosenergia-ellátásban való részvételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.
A fogyatékkal élő fogyasztót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, amennyiben háztartásában van olyan személy, aki nem fogyatékkal élőnek minősül.
b) olyan jellegű fogyatékosság, amely a fogyasztó egészségét, életét veszélyezteti a fogyasztó szerződés-szegése alapján kezdeményezett kikapcsolása esetén.
c) olyan jellegű fogyatékosság, illetve olyan gyógykezelési mód, amely, illetve amelynek megszakadása a fogyasztó életét veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatás tervezett vagy üzemzavar jellegű szünetelése esetén.
Amennyiben a b)-c) pont szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő fogyasztó az erre vonatkozó jogosultságát nem saját maga, hanem a vele egy háztartásban élő, fogyatékkal élőnek nem minősülő személy érvényesíti, a jogosult személy is csak ezen a felhasználási helyen szerepelhet a nyilvántartásban védettségi jogalapként.

Debrecen, 2008. április 20.

Nagy Sándor

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Értelmező rendelkezések

3. § E törvény alkalmazásában

10. Előre fizetős mérő: olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé;

19. Fogyatékkal élő fogyasztó: e törvény alkalmazásában a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója a családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb összegű családi pótlékban részesül;

Védendő fogyasztók

64. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult, védendő fogyasztók a védelemre jogosító, külön jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a villamosenergia-kereskedő és az elosztó hálózati engedélyesek által nyújtott külön jogszabályban részletesen meghatározott kedvezményben.

(2) A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illetik meg:

a) részletfizetéshez, fizetési haladékhoz,

b) előre fizető mérőhöz
való jog.

(3) A szociálisan rászoruló fogyasztók körét, a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolásának módját, valamint a késleltetett kikapcsolás, részletfizetés, fizetési haladék, az előre fizető mérőhöz jutás, az előre fizető mérő felszerelésének kötelező felajánlása, illetve az egyéb kedvezmények igénybevételének feltételeit a Kormány rendeletben határozza meg.

(4) A fogyatékkal élő fogyasztókat különösen a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni. A különleges bánásmódra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

(5) A fogyatékkal élő fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén nem lehet a villamosenergia-ellátásból kikapcsolni. Amennyiben a fogyatékkal élő fogyasztó a részletfizetési lehetőség, illetve a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, a további vételezést a villamosenergia-kereskedő előre fizető mérő felszereléséhez kötheti. Az ilyen esetben az előre fizető mérő felszerelésének költségei a villamosenergia-kereskedőt terhelik, és az előre fizető mérő használatával vételezett villamos energia ára nem haladhatja meg azt az árat, amelyet a fogyatékkal élő fogyasztó a villamosenergia-vásárlási szerződése alapján, az előre fizető mérő hiányában fizetne.

(6) Az a fogyasztó, aki a (2) és (4) bekezdésben foglaltaknak egyaránt megfelel, egyidejűleg jogosult igénybe venni a (2) és (4)-(5) bekezdés szerinti kedvezményeket.

65. § (1) Az elosztó hálózati engedélyes a kedvezmények biztosítása érdekében a védendő fogyasztókról nyilvántartást vezet, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a fogyasztó a kedvezmények melyik körére [64. § (2) és (4)-(5) bekezdés] jogosult.

(2) A nyilvántartásba történő felvételt a fogyasztónak kell kérnie; ehhez csatolnia kell a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására szolgáló – a 64. § (3) bekezdése szerinti Korm. rendeletben meghatározott – iratokat is. A nyilvántartásba történt felvételről a fogyasztót 8 napon belül írásban tájékoztatni kell.

(3) A nyilvántartásban kizárólag az érintett fogyasztó neve, felhasználási helyének címe, ügyfélazonosítója, a 64. § (2) bekezdésére, illetve (4) bekezdésére történő utalás, a (4)-(5) bekezdés szerinti különleges bánásmód esetén annak formája, valamint a fogyasztó által igénybe vehető kedvezmények szerepelhetnek. A nyilvántartás adatait kizárólag az érintett védendő fogyasztók és a védendő fogyasztó ellátását biztosító villamosenergia-kereskedő részére lehet kiadni.

(4) A nyilvántartásba történt felvételt követően a védendő fogyasztó minden év március 31-ig köteles a megfelelő irattal igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem kell évenkénti igazolást benyújtania azon fogyatékkal élő fogyasztónak, akinek állapotában – orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan – nem várható jelentős javulás. Ha a védettségét megalapozó körülmények megváltozása folytán a lakossági fogyasztó már nem jogosult a 64. § (2), illetve (4)-(5) bekezdésében foglalt kedvezményekre, adatait a nyilvántartásból törölni kell, azoknak azonban a rögzítéstől számított 5 évig utólag is megállapíthatónak kell maradniuk. Az adatkezelő a nyilvántartásból törölt fogyasztót a törlésről 8 napon belül írásban értesíti.

FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK

170. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

34. a védendő fogyasztók, valamint az őket az e törvényben meghatározottakon túlmenően megillető kedvezmények körét, biztosításuk és igénybevételük részletes szabályait, továbbá a fogyatékkal élő fogyasztókat megillető különleges bánásmód részletes szabályait, a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására alkalmas okiratok körét, tartalmi és formai követelményeit,

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

(A VET 64-65. §-ához)

Védendő fogyasztókra vonatkozó részletes szabályok

30. § (1) A törvény, illetve jelen kormányrendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 37/A. § szerinti rendszeres szociális segélyben;

b) a Szoctv. 40-44. § szerinti ápolási díjban;

c) a Szoctv. 32/B-E. § szerinti időskorúak járadékában;

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben; illetve

e) a Gyvt. 25. § szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül;

f) a Gyvt. 54. § szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő aki saját háztartásában neveli a gondozásába elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

33. § (1) A fogyatékos személy jogosultságát a VET 3. § 19. pontja szerinti támogatások folyósítását igazoló eredeti irat bemutatásával igazolja. Az irat másolatát az engedélyes a jogosultság megszűnését követő 5 évig köteles megőrizni.

(2) A fogyatékosság jellegét a kezelőorvos állapítja meg az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleményével összhangban, és az e rendelet 23. számú melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével igazolja abból a célból, hogy az érintett engedélyes azonosítani tudja a jogszabályok és az üzletszabályzata szerinti különleges eljárás jellegét, tartalmát. A fogyatékosság jellegét az alábbi csoportok egyikébe (vagy egyidejűleg több csoportba) sorolás révén kell megállapítani:

a) olyan jellegű fogyatékosság, amely a fogyasztót alkalmatlanná teszi a mérő leolvasásra, mérőállás közlésre, a számlaolvasásra; a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére,

b) olyan jellegű fogyatékosság, amely a fogyasztó egészségét, életét veszélyezteti a fogyasztó szerződés-szegése alapján kezdeményezett kikapcsolása esetén,

c) olyan jellegű fogyatékosság, illetve olyan gyógykezelési mód, amely, illetve amelynek megszakadása a fogyasztó életét veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatás tervezett vagy üzemzavar jellegű szünetelése esetén.

34. § (1) A 33. § (2) bekezdés a) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő fogyasztót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, amennyiben háztartásában van olyan személy, aki nem fogyatékkal élőnek minősül.

(2) A fogyatékkal élő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja.

(3) Amennyiben a 33. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő fogyasztó az erre vonatkozó jogosultságát nem saját maga, hanem a vele egy háztartásban élő, fogyatékkal élőnek nem minősülő személy érvényesíti, a jogosult személy is csak ezen a felhasználási helyen szerepelhet a nyilvántartásban védettségi jogalapként.

(4) A 33. § (2) bekezdés a) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő fogyasztót megillető különleges bánásmód lehet:

a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,

b) rendkívüli, ingyenes mérőfelülvizsgálat 12 naptári hónapban egyszer,

c) készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,

d) az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás,

e) a számla értelmezéséhez az engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás stb.),

f) az engedélyes üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők villamosenergia-ellátásban való részvételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.

(5) A 33. § (2) bekezdés a) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő fogyasztó a nyilvántartásba történő felvétel iránti igény bejelentésekor nyilatkozik arról, hogy a (3) bekezdésben meghatározott, illetve az engedélyes által nyújtott egyéb szolgáltatások közül melyekre tart igényt. Az igényelt szolgáltatást a fogyasztó részére a nyilvántartásba vételt követő legkésőbb 30. naptól kell biztosítani.

35. § (1) A 33. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő fogyasztóra vonatkozóan az e rendelet 23. számú melléklete szerint kiállított igazolás tartalmazza azon értesítendő személy elérhetőségét, akit a villamosenergia-ellátás szüneteltetésének vagy szünetelésének esetén értesíteni kell. A szolgáltatás szünetelése vagy a tervezett szüneteltetés esetén az értesítés időpontjára a lakossági fogyasztókra vonatkozó tervezett szüneteltetés miatti kiértesítési szabályok az irányadók.

(2) A tervezett üzemszünet idejére a 33. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő fogyasztó, vagy az értesítendő személy kérésére legkésőbb a tervezett üzemszünet kezdetét megelőző naptól a fogyasztó gyógykezeléséhez, életfunkciói fenntartásához szükséges gép, berendezés energiaellátásához szükséges teljesítményű szükségáramforrást köteles biztosítani az elosztó.

(3) Váratlan üzemzavar következményeinek megelőzése céljából, a nyilvántartásba vételt követő legkésőbb 30. naptól az elosztó köteles a 33. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő fogyasztóval vagy az általa megadott értesítendő személlyel, illetve szükség esetén az egészségügyi ellátást biztosító szervezettel egyeztetett feltételeknek megfelelő, a fogyasztó gyógykezeléséhez, életfunkciói fenntartásához szükséges gép, berendezés energiaellátásához szükséges teljesítményű szünetmentes áramforrást időben kihelyezni az igénylésben megadott felhasználási helyen.

(4) Az elosztó nem felel a szükségáramforrás, illetve szünetmentes áramforrás általa fel nem ismerhető, rejtett hibájából adódó következményekért, nem köteles továbbá a szükségáramforrás, szünetmentes áramforrás üzemeltetésére, karbantartására és javítására.

(5) Az elosztó a szükségáramforrás, illetve szünetmentes áramforrás kihelyezésekor köteles átadás-átvételi jegyzőkönyvet felvenni és aláíratni a fogyatékkal élő fogyasztóval vagy képviselőjével. A jegyzőkönyvnek az elosztó üzletszabályzatában meghatározott keretek között – a legkisebb költség elvével összhangban – rendelkeznie kell a kihelyezésre, üzemeltetésre, karbantartásra és javításra vonatkozó részletes megállapodásról.

36. § (1) A 33. § (2) bekezdés a) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő fogyasztó nyilatkozatát évente legfeljebb két alkalommal módosíthatja. Ha a fogyasztó korábbi nyilatkozatát módosítja, az igénybe venni kívánt szolgáltatást a módosítási igény beérkezését követő legkésőbb 30. naptól biztosítani kell a fogyasztó számára. A módosítást a nyilvántartásban fel kell tüntetni. A fogyasztó olyan módosítási igényét, melyet a benyújtott iratok nem támasztanak alá, az engedélyes nem köteles teljesíteni.

(2) Az engedélyes által nyújtott különleges bánásmódért ellenérték kikötése semmis.

(3) A fogyasztó köteles a fogyatékkal élőkre vonatkozó különleges bánásmódra jogosultságot adó körülmény megszűnését 15 napon belül írásban bejelenteni az elosztónál.

37. § A védendő fogyasztók – jelen rendelet szerint – megvalósult védelme, a részükre biztosított különleges bánásmód kapcsán felmerült – máshonnan meg nem térülő – indokolt, arányos, igazolható költségeket a hatósági árszabályozás körébe tartozó tevékenységek esetében a Hivatal az árszabályozás során figyelembe veszi.
23. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Igazolás a villamos-energia kimaradás esetén fellépő egészséget, életet veszélyeztető helyzet orvosi szempontból értelmezett fennállásáról
A hiányzó adatokat ki kell tölteni.
1. Az igénylő (a szerződött fogyasztó vagy díj fizetésére kötelezett) személyi adatai:
Családi és utóneve: ………………………………………………………………………………………………………..
Születési neve: ………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………….
Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………………………………………………..
Felhasználási hely címe: ……………………… település …………………………………………. utca/út/tér
……………………. házszám ………………….. lépcsőház ………………… emelet, ajtó
Az elosztó hálózati engedélyesnél nyilvántartott azonosító: ………………………………………………
2. Igénylő és/vagy a vele együtt lakó fogyatékkal élő személyek adatai és fogyatékosságuk jellege:
A táblázatban fel kell tüntetni az igénylőt és/vagy minden olyan személyt, aki a kérelmezővel közös háztartásban él, és a fogyatékossága okán a Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 33. § (2) bekezdése szerinti eseteknek megfelelően különleges bánásmódban kell részesíteni a villamos-energia felhasználása során. A fogyatékosság jellegénél a korlátozottság jellegének megfelelő betűjelet kell megadni.

NévÉrtesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma: …………………………………………………..
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: …………………. év ……………………… hó ……….. nap.

……………………………….
(az igénylő aláírása)
Alulírott ………………………………………………………………………………………….. (név, megnevezés)
…………………………………………………………………………………………………………… (cím, székhely),
…………………………………………………………………………………………………………. (engedély száma)
mint a fent megjelölt személy(ek) orvosi ellátását végző orvos, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 33. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megjelölt fogyatékossági állapotra vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: …………………. év ……………………… hó ……….. nap.

P. H.

……………………………….
orvos aláírása

Kitöltési útmutató

Az űrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.

Az igazolást annak a lakossági fogyasztónak kell benyújtania az elosztó hálózati engedélyes felé, aki a VET 3. § 19. pontja szerint fogyatékkal élő fogyasztónak minősül, azaz:

– a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy,

– a vakok személyi járadékában részesülő személy,

– továbbá az a személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója a családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Az igazolás benyújtásának feltétele, hogy a fogyatékosság olyan jellegű, hogy a lakossági fogyasztó szerződésszegése miatt kezdeményezett szolgáltatásszüneteltetés, vagy a villamosenergia-szolgáltatás tervezett szünetelése, illetve váratlan üzemszünet a fogyasztó egészségét, életét veszélyezteti.

Az 1. pontban szereplő adatokat az igénylő vagy eltartója tölti ki.

A 2. pontban a fogyatékkal élő személy(ek) név és születési idő adatát az igénylő vagy eltartója tölti ki.

Az adatok valódiságát az igénylő vagy eltartója aláírásával igazolja.

A Rendelet 33. § (2) bekezdése szerinti besorolást a fogyatékkal élőt kezelő orvos (háziorvos, szakrendelő orvosa stb.) tölti ki.

„a” besorolást kell jelölni abban az esetben, ha olyan jellegű fogyatékosság, amely a lakossági fogyasztót alkalmatlanná teszi a mérő leolvasásra, mérőállás közlésre, a számlaolvasásra; a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére.

„b” besorolást kell jelölni abban az esetben, ha a fogyatékosság jellege miatt az érintett személy egészsége vagy élete veszélybe kerül a fogyasztó szerződésszegés miatti villamos-energia szolgáltatás szüneteltetése, kikapcsolása esetén.

„c” besorolást kell jelölni abban az esetben, ha a fogyatékosság jellege olyan, hogy egy tervezett villamos hálózati karbantartás miatti áramszünet vagy egy váratlan áramkimaradás, feszültségingadozás miatt az érintett személy otthoni ápolására szolgáló készülék, berendezés meghibásodhat, leállhat, ezzel a személy egészségi állapota jelentősen romolhat, élete veszélybe kerülhet.

Értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma mezőben annak az értesítendőnek a nevét, telefonszámát kell beírni, aki tervezett áramszünet esetén érdemben tud egyeztetni az elosztó hálózati engedélyessel a szükséges intézkedések megtételére (az egészség vagy élet megóvása érdekében megfelelő paraméterekkel rendelkező szükség áramforrás, szünetmentes áramforrás kiválasztása, üzembe állítása).

Az egészségi állapotra vonatkozó besorolás valódiságát az orvos aláírásával igazolja.

A kitöltött igazolást az igénylő az elosztó hálózati engedélyesnek köteles leadni a Rendelet 34. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba történő felvétel iránti igény bejelentésekor.

A fentebb olvasható dokumentum a benne található kitölthető adatok miatt letölthető word formátumban is.

Share This

Share this post with your friends!