Telefon: 22-318-700, 30/598-3872, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00

Veszélyhelyzeti települési támogatás információs szolgálat

2020.05.13., szerda. | Friss hírek

TÁJÉKOZTATÓ FIGYELEMFELHÍVÁS

a szociális biztonság megőrzését segítő, szociális rászorultságtól függő megélhetési és lakhatási támogatások igénybevételének lehetőségeiről, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének vonatkozó intézkedéseiről


 I.

LAKHATÁST SEGÍTŐ ESETI TELEPÜLÉSI KRÍZISTÁMOGATÁS

 Települési támogatásra jogosult, aki szociális veszély- illetve válsághelyzetbe került.

Szociális veszély- illetve válsághelyzetnek minősül többek között, ha a jogosult a lakhatást veszélyeztető krízisállapota miatt anyagi segítségre szorul.

A lakhatást segítő eseti települési krízistámogatás keretében a lakhatást veszélyeztető krízisállapotnak minősül, ha kérelmező

 • a kérelem előterjesztését megelőző három hónapban keletkezett legfeljebb egy havi lakhatással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralékkal rendelkezik, vagy
 • a kérelem előterjesztését megelőző három hónapban keletkezett legfeljebb egy havi hajléktalan szállás díjfizetési kötelezettségből adódó hátralékkal rendelkezik, vagy
 • a tárgyévi tüzelőanyag költség kifizetése miatt anyagi többletterhet visel.

A támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkezik.

 1. a lakhatással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralék összegének 75 %-a, de legfeljebb 20 000 forint,
 2. a hajléktalan szállás díjfizetési kötelezettségből adódó hátralék összegének 75 %-a, de legfeljebb 20 000 forint,
 3. a tárgyévi tüzelő-anyagra kifizetett összeg 75 %-a, de legfeljebb 20 000 forint,

II.

NORMATÍV TELEPÜLÉSI LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

A települési lakhatási támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez átmeneti jelleggel szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartására nyújtott támogatás.

A települési lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakhatással kapcsolatos azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Települési lakhatási támogatásra jogosult, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkezik.

A települési támogatás havi, illetve esetenkénti összege, mértéke a települési lakhatási támogatás megállapítása esetén, havonta 3000 forint azzal, hogy a lakáscélú pénzintézeti kölcsönt is törlesztő jogosult háztartások esetében havonta 4500 forint.

A normatív települési lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától hat hónap időtartamra kerül megállapításra

III.

TELEPÜLÉSI HÁTRALÉKKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS

A települési hátralékkezelési szolgáltatás keretében a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez átmeneti jelleggel szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával összefüggő hátralék kezelésére támogatás akkor kerül megállapításra, ha a háztartás

 1. a rendeleti szabályok szerint elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, és
 2. díjhátraléka meghaladja az ötvenezer forintot, és
 3. a rendeletben meghatározott, a lakhatási költségek körébe tartozó díjhátralék-típusok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy
 4. közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,

feltéve, hogy vállalja a díjhátralék és a hátralékcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá a hátralékkezelési tanácsadáson való részvételt.

A települési hátralékkezelési szolgáltatásba a lakhatási költségek körébe tartozó díjhátralék-típusok közül

 1. a vezetékes gázszolgáltatási díjtartozás,
 2. a vezetékes áramszolgáltatási díjtartozás,
 3. a vezetékes távhő-szolgáltatási díjtartozás,
 4. a vezetékes víz- és csatornahasználati díjtartozás,
 5. a közösköltség-hátralék,
 6. a több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás, továbbá
 7. a szemétszállítási díjtartozás kerülhet bevonásra.

Települési hátralékkezelési szolgáltatásra jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem

 1. a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
 2. az a) pont alá nem tartozó egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
 3. az a) és b) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkezik.

A települési hátralékkezelési szolgáltatás esetén a díjhátralékos

 1. hátralékkezelési tanácsadásban, és
 2. hátralékcsökkentési támogatásban részesül.

A hátralékcsökkentési támogatás a díjhátralék-követelés jogosultjának kerül folyósításra.

A hátralékcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg a 200 000 forint összeget.

A hátralékkezelési tanácsadás a családsegítő szolgálat útján történik.

IV.

ÖNKORMÁNYZATI LAKBÉRTÁMOGATÁS

Azon személyek, akik szociális helyzetük alapján bérelnek önkormányzati lakást kérhetik lakbértámogatás megállapítását.

A lakbértámogatás mértéke, amennyiben

 1. a bérlő családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, a lakbér összegének 50 %-a,
 2. a bérlő gyermekeit egyedül nevelő szülő az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, ebben az esetben a támogatás mértéke a lakbér összegének 30 %-a,
 3. egyedülélő nyugellátásban részesülő bérlő esetében – amennyiben nyugellátása nem haladja meg a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, a támogatás mértéke a lakbér összegének 20 %-a.

 V.

SZÉKESFEHÉRVÁRI VESZÉLYHELYZETI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Székesfehérvári veszélyhelyzeti települési támogatásra a székesfehérvári álláskereső jogosult, ha

 1. a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Települési Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli ellátás megállapítására irányuló kérelmét az álláskeresési ellátása megszűnését követő 15 napon belül előterjeszti, és
 2. családjában a kérelem előterjesztését megelőző hónapban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg.

Székesfehérvári veszélyhelyzeti települési támogatás keretében a székesfehérvári álláskereső álláskeresési ellátásának utolsó, teljes havi nettó összegével azonos, de legfeljebb 100.000 forint összegű pénzbeli ellátásra jogosult.

VI.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 6/2020. (III.17.) számú határozata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, lakások bérletére vonatkozó jogviszonyok 90 nappal meghosszabbításra kerültek, kivéve amennyiben a bérlő a jogviszony megszűntetését kifejezetten kéri.

VII.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 12/2020. (III.20.) számú határozata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozóan fennálló bérleti jogviszonyok esetében a járvány bérlőket érintő hatásainak enyhítése érdekében a bérbeadó az alábbiak szerint jár el:

 1. 2020. június 30. napjáig bérleti díj-tartozás miatt a bérlei jogviszony nem mondható fel, továbbá
 2. a 2020. április 1. napjától 2020. június 30. napjáig esedékes bérleti díjakra vonatkozó fizetési köztelezettség teljesítésére a bérlők fizetési haladékot kapnak, és a be nem fizetett bérleti díjakat 2020. július 1. napjától 12. havi kamatmentes részletben kötelesek megfizetni amennyiben a bérleti jogviszony fennáll, úgy az akkor esedékes bérleti díjjal együtt.

Bizalommal lehet érdeklődni valamennyi támogatással kapcsolatosan:

Veszélyhelyzeti Települési Támogatás Információs Szolgálat

Tel.: (22) 537-141

E-mail: ugyfelszolgalat@pmhiv.szekesfehervar.hu

Forrás: székesfehérvár.hu

Share This

Share this post with your friends!