Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

Parkolás

2012.11.10., szombat. | Jogi tudnivalók

Ingyenes parkolás látássérülteknek

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően már nemcsak a mozgássérültek számára van lehetőség parkolási igazolvány igénylésére, hanem a látássérült személyekre is kiterjed ez a kedvezmény.
2004. július 1-jétől lép életbe a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról, mely a látássérült személyeket is érinti – ezt jelzi a kormányrendeletben szereplő „mozgásában korlátozott személy” kifejezés.

Ez az újfajta parkolási igazolvány már közokiratnak, illetve biztonsági okmánynak számít, mely a KRESZ) 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja. E kedvezmények a következők:

1. A mozgásában korlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) bizonyos tiltó táblák esetében a tilalom ellenére behajthat, ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton van vagy csak ezen az úton közelíthető meg. A járművel ilyen esetben legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
E táblák közé tartoznak: *mindkét irányból behajtani tilos”, „gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos”, a „motorkerékpárral behajtani tilos”, a „segédmotoros kerékpárral behajtani tilos”, valamint a „járműszerelvénnyel behajtani tilos” táblák.

2. A járdán a mozgásában korlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.

3. És talán a legfontosabb: a mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító jármű vezetője járművével olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelző tábla tiltja. Korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító jármű vezetője a járművével a várakozást ellenőrző órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen, ellenőrző óra vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is várakozhat.
Ez a szabály jelenti a tulajdonképpeni ingyenes parkolási lehetőséget.

A rendelet alapján az igazolványra az a látássérült személy jogosult, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesül, valamint az, aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló rendelet alapján vaknak vagy gyengénlátónak minősül.

Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárásban első fokon a körzetközponti jegyző jár el.

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul! Tehát senkinek nem fogják automatikusan küldeni! A kérelemnek a személyes azonosítási adatokon túl tartalmaznia kell mellékletként a fentebb felsorolt szakvélemények valamelyikét, illetve egy darab igazolványképet is lehet csatolni.

Fő szabály szerint az eljárásban a jogosult személyesen vesz részt. A körzetközponti jegyző előtti személyes megjelenésben akadályozott jogosult az igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti! A jegyző a kérelmet a szükséges ellenőrzést követően haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek. Ilyenkor viszont az igénylés mellé egy darab igazolványképet is csatolni kell!

A jogosult helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a jogosult nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni.

Az igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról az okmányiroda arcképmás felvételt készít, ha a jogosult a kérelemhez igazolványképét nem csatolta! Figyelem, ez csak a személyes megjelenéskor lehetséges!

A személyesen eljáró jogosult a kérelem előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg írja alá. A jogosultnak a kérelmet akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. A jogosult írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt – az aláírás céljára szolgáló rovatban – az okmányiroda „írásképtelen” bejegyzéssel tünteti fel.

Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, a kérelmező köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően módosítani. A már nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell jelenteni a körzetközponti
jegyzőnél. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérni kell.

Az igazolvány kiadása, meghosszabbítása, cseréje vagy pótlása iránti kérelmet a körzetközponti jegyző az igazolvány kiadásával teljesíti. Az igazolványt – a kérelmező választása szerint – postai úton kell továbbítani, vagy azt a kérelmező személyesen, illetve az általa írásban meghatalmazott személy útján veheti át a körzetközponti jegyzőnél. A postai úton át nem vett igazolványt a kérelmező vagy az általa írásban meghatalmazott személy személyesen veheti át a körzetközponti jegyzőnél. A személyesen át nem vett igazolványt – az átvételre való felhívást követően – a körzetközponti jegyző a kiállítástól számított
egy év elteltével megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

Az igazolvány érvényességének időtartama a kiállítás napjától számított 3 év. Amennyiben a szakvélemény a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg az igazolvány érvényességének időtartama megegyezik a szakvélemény érvényességének időtartamával. A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány érvényessége újabb 3 éves időtartamra, illetve
a szakvélemény érvényességének megfelelő időtartamra meghosszabbítható.

A rendelet szerint a jogosult részére 5 éves időtartamra kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt szakvélemény szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges! Az érvényességi idő leteltével az igazolvány érvényessége további 5 évvel újabb szakvélemény bemutatása nélkül meghosszabbítható!
Ez mindenképpen jó hír a tagság részére. A meghosszabbítás iránti kérelmet a körzetközponti jegyző a feltételek fennállása esetén az igazolvány cseréjével teljesíti.

Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni. Az igazolványt a jogosult köteles sértetlenül megőrizni. Az érvénytelenné vált, illetve a megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni a körzetközponti jegyzőnek. Akinek az igazolványát ellopták, megsemmisült vagy elvesztette, illetőleg aki az elveszettnek vélt igazolványát megtalálta, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított nyolc munkanapon belül az igazolványt kiállító körzetközponti jegyzőnek bejelenteni.

Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek. A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet. Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki! Kérem erre a szankcióra nagyon figyeljünk oda!

A kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult esetében a törvényes képviselőt illetik meg e jogok.

Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, jogszerű használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni, e célból az igazolványt a helyszínen elveszi, ha az igazolvány érvénytelen, vagy megalapozott gyanú van arra, hogy az igazolvány hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek.
Az igazolvány elvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmáról, valamint a jogorvoslati lehetőségről az érintettet szóban is tájékoztatni kell. A gyanút megalapozza, ha az igazolvány körözését rendelték el, az igazolványon javítás, törlés vagy más illetéktelen beavatkozás jelei észlelhetőek, az igazolvány anyaga, megjelenése, adattartalma a rendeletben meghatározottaktól eltér. A szükséges intézkedések megtételét követően az eljáró szerv az elvett igazolványt, valamint az elvételről készült jegyzőkönyv másolatát megküldi az igazolványt kiállító körzetközponti jegyzőnek. A parkolóhelyek rendeltetésszerű használatát ellenőrző más személy igazolvánnyal való visszaélés gyanúja esetén értesíti az eljáró szervet.

Share This

Share this post with your friends!