Kedvezmények autósoknak

A kedvezmények mindegyikére igaz, hogy azt a súlyosan mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személy nemcsak akkor veheti igénybe, ha ő maga tulajdonosa, üzembentartója a gépjárműnek, vagy azt ő használja, hanem akkor is, ha az valamelyik közeli hozzátartozójáé (házastárs, szülő, testvér, gyermek stb.), aki vállalja az ő szállítását. A parkolási igazolvány esetében nem feltétel a közeli rokoni kapcsolat sem.

Egyéb fogyatékos embernek az minősül, aki nem a mozgáskorlátozottsága alapján jogosult fogyatékossági támogatásra vagy aki vakok személyi járadékában részesül. Továbbá azok a kiskorúak, akik után valamilyen súlyos fogyatékosság (pl. halláskárosodás, értelmi sérültség, stb.) alapján magasabb összegű családi pótlék jár.


Gépjármű adómentesség

Itt valójában csak részleges adómentességről van szó. A gépjárműadóról rendelkező 1991. évi LXXXII. törvény alapján az éves gépjárműadóból 13.000 forint megfizetése alól mentesül a fogyatékossággal élő adóalany, vagy az a közeli hozzátartozó, aki a fogyatékos személyt rendszeresen szállítja és vele közös háztartásban él. A kedvezményre jogosult adóalany ebből a szempontból az, aki tulajdonosa vagy üzembentartója a gépjárműnek. A kedvezmény további feltétele, hogy a gépjármű teljesítménye nem haladhatja meg a 100 kw-t.

Ha szeretné érvényesíteni ezt az adókedvezményt, akkor a lakóhelye szerinti illetékes települési (a fővárosban kerületi) önkormányzat adóhatóságához kell fordulni. A hatóság az adómentességről – ha azt elismeri – határozatot külön nem hoz, hanem nyilvántartásba veszi a mentesség tényét, és az adót ennek figyelembevételével szabja ki.


Személygépkocsi szerzési támogatás

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről rendelkező 102/2011. (VI. 29.) kormányrendelet által szabályozott közlekedési kedvezmények közül ezúttal a szerzési támogatással foglalkozunk részletesebben, hiszen a kedvezmények közül ez az, amelyet súlyos mozgáskorlátozottakon kívül egyéb fogyatékos személyek is igénybe vehetnek.

2018. január 1-jétől ugyan némileg módosultak a támogatásra vonatkozó, korábban rendkívül korlátozó rendelkezések: megszűnt az a szabály, hogy kötelező a hitelfelvétel a gépjármű vásárlásához. A szerzési támogatás új autó vásárlása esetén továbbra is csak a Suzuki típusú gépkocsikra érvényes, vagy öt évnél nem régebben forgalomba helyezett, bármilyen típusú használt személygépkocsi vásárlása során igényelhető.

Mértéke új személygépkocsi vásárlása esetén 1.000.000 forint, használt autó esetén pedig a vételár 60%-a, legfeljebb 600.000 forint.

A szerzési támogatást a fogyatékos személy 7 évente igényelheti, vagy mint önálló személygépkocsi használó, vagy akkor, ha szállítását egy arra jogosult személy vállalja. Ha maga a fogyatékos személy nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, akkor a támogatás akkor vehető igénybe, ha szülei (vér szerinti/örökbefogadó/nevelő), házastársa vagy nyilvántartásba bejegyzett élettársa rendelkezik jogosítvánnyal, és írásban nyilatkozik arról, hogy vállalja a fogyatékos személy szállítását.

Egyéb közeli hozzátartozók, így a fogyatékos személy gyermeke, unokája, nagyszülője, testvére esetében a fenti feltételek mellett az is szükséges a támogatás igénybevételéhez, hogy legalább egy éve közös háztartásban éljen a fogyatékos személlyel. Szerzési támogatás oly módon is igényelhető, ha a fogyatékos személy szállítását a vele kötött szerződéssel közérdekű önkéntes jogviszonyban vállalják. Fontos azonban megjegyezni, hogy a szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a fogyatékos személy érdekében használható, továbbá a gépjármű tulajdonosa ilyenkor mindig a fogyatékos személy, családtagja, hozzátartozója legfeljebb üzembentartó lehet.

A támogatás odaítélése során előnyben részesítik azt a fogyatékos igénylőt, aki pénzkereső tevékenységet folytat, tanulói, képzési jogviszonyban áll, 14 évnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, illetve azt, aki honvédelmi kötelezettség teljesítése során vagy azzal összefüggésben vált fogyatékossá.

A támogatás iránti kérelem az erre rendszeresített űrlap kitöltésével évente két alkalommal, március 31-ig, illetve szeptember 30-ig igényelhető a fogyatékos személy lakó- illetve tartózkodási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál, Pest megyében a Pest megyei kormányhivatal érdi járási hivatalánál, a fővárosban pedig a fővárosi kormányhivatal III. kerületi járási hivatalánál (szociális hatóságok).

Az igénylés során természetesen mindazon fent említett körülmények fennállását igazolni kell, melyek a támogatás elbírálása szempontjából relevánsak.

A támogatás odaítéléséről a hivatal határozatot hoz, ez alapján kötheti meg a fogyatékos személy az autó adás-vételi szerződését.


Parkolási igazolvány

Ha már az autósokat megillető kedvezményekről beszélünk, érdemes röviden említést tenni a parkolási igazolványról is. Ez az igazolvány egy közokirat, melynek birtokában igénybe vehetők a jogszabály által a fogyatékos személyek számára biztosított kedvezmények (ingyenes parkolás közterületen, mozgáskorlátozottak részére kialakított parkolóhely használata stb.).

A parkolási igazolványt tehát kizárólag a mozgásában korlátozott személy részére adják ki, és azt csak ő használhatja, vagy az ő érdekében használható fel. Az igazolványra való jogosultság szempontjából mozgásában korlátozottnak kell tekinteni - egyebek mellett - a látássérültnek minősülő személyeket és azokat is, akik e fogyatékosságra tekintettel magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.

A parkolási igazolvány által biztosított kedvezményeket a mozgásukban korlátozott személyek, illetve az őket szállító jármű vezetője akkor veheti igénybe, ha az igazolvány a járműben, annak szélvédőjén szabályszerűen van elhelyezve. Az igazolvány mindig csak a fogyatékos személy érdekében használható. Jogosulatlan használatnak számít például az, ha a fogyatékos személy nélkül megy vásárolni a családtagja, de az igazolványt a szélvédőn jól látható helyre elhelyezi.

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról rendelkező 218/2003. (XII. 11.) kormányrendelet alapján az igazolvány kiadása, meghosszabbítása, kicserélése, illetve pótlása több helyen kezdeményezhető, így például az igénylő lakóhelye szerint illetékes járási (Budapesten kerületi) hivatalnál vagy a kormányablaknál is.

A kérelem benyújtása az erre a célra szolgáló űrlap kitöltésével történhet, melyhez csatolni kell a jogosultság fennállását (mozgáskorlátozottságot megalapozó állapot) igazoló iratokat (határozat, szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás stb.), továbbá az igénylőről készült fotót, amit személyes ügyintézés esetén a hivatalban is elkészítenek. Az igazolvány pótlása, cseréje már akár elektronikus úton is kérhető.


Gulyásné dr. Bölkény Ágota