Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

Fogyatékos személyek postai szolgáltatásokhoz való hozzáférése

2012.11.10., szombat. | Jogi tudnivalók

2003. évi CI. törvény a postáról

Fogalommeghatározások

3. § E törvény alkalmazásában:
4. Egyetemes postai szolgáltatás: a postai szolgáltatások olyan közérdekű szolgáltatásnak mi-nősülő, meghatározott köre, amely földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül meghatározott minő-ségben és megfizethető ár ellenében minden igénybe vevő számára elérhető.
5. Egyetemes postai szolgáltató: az egyetemes postai szolgáltatás ellátására e törvényben kije-lölt postai szolgáltató.
6. Engedélyes postai szolgáltató: az egyetemes postai szolgáltatás körébe tartozó szolgáltatást engedély alapján ellátó postai szolgáltató.
36. Vakok írását tartalmazó küldemény: kizárólag a vakok használatára szolgáló, dombornyo-mású írásokat, véseteket, hangfelvételeket, különleges papírokat vagy mágneslemezeket és egyéb információhordozókat tartalmazó postai küldemény, amelynek feladója vagy címzettje vak sze-mély, illetőleg a vakok hivatalosan elismert intézete.


Az egyetemes postai szolgáltatás általános szabályai


5. § (1) Az egyetemes postai szolgáltatás körébe tartoznak az alábbi szolgáltatások:
c) a vakok írását tartalmazó, hét kilogrammot meg nem haladó tömegű belföldi és nemzetközi küldeményekkel kapcsolatos postai szolgáltatás.
(2) Az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató – a feladó rendelkezése alapján – köteles az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott küldeményekhez ajánlott, továbbá az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott küldeményekhez tértivevény, illetve értéknyilvánítás különszolgáltatást nyújtani.
(6) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tömeghatároktól függetlenül nem egyetemes postai szolgáltatás a futárposta, a gyorsposta, az integrált posta és a dokumentumcsere.


A postai létesítmények elhelyezésének szabályai


40. § (2) A postai hozzáférési pontok létesítése és működtetése során gondoskodni kell arról, hogy az igénybe vevők könnyen és akadálymentesen hozzáférhessenek a postai hálózathoz. A hozzáférhetőség feltételeinek megteremtésében érvényesíteni kell a fogyatékkal élők érdekeit.


A postai berendezések forgalomba hozatalának általános követelményei


41. § (3) Az adott postai berendezésnek alkalmasnak kell lennie
c) a mozgásukban, valamint – ha ez műszakilag lehetséges – a látásukban vagy hallásukban kor-látozott igénybe vevők általi használatra.79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről


Meghatalmazott

18. § (1) A természetes személy címzett a postai küldemények átvételére más személy vagy szervezet részére meghatalmazást adhat.
(2) Meghatalmazás adható:
a) közokiratban,
b) a postai szolgáltató bármely postai szolgáltatóhelyén, az erre feljogosított alkalmazottja előtt, írásban vagy
c) teljes bizonyító erejű magánokiratban.
(3) A postai szolgáltató a meghatalmazó aláírásának tanúsítására a kézbesítést végző alkalma-zottját is feljogosíthatja. A (2) bekezdés c) pontjában említett magánokiratban – ha az üzletsza-bályzat eltérően nem rendelkezik – nem adható meghatalmazás értéknyilvánítás különszolgáltatással feladott küldemény átvételére.
(10) Ha a meghatalmazó nem tud írni, a latin betűket nem ismeri, vak, vagy egyéb ok miatt az írásában gátolva van, a meghatalmazást helyette és nevében két nagykorú tanú írja alá.

A kézbesítés további szabályai

25. § (3) Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb ok miatt írásában gátolt címzettnek a könyvelt küldeményt írni tudó, nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A kézbesítő a kézbesítés előtt a címzett és a tanú személyazonosságát ellenőrzi. A tanú – e minőségének feltüntetése mellett – a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá.

14/2004. (IV. 24.) IHM rendelet

a postai szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével és a fogyatékos személyek postai szolgáltatásokhoz való hozzáférésével összefüggő követelményeiről

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés

2. § Az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató köteles az állandó postai szolgáltató helyeken a fogyatékos személyek számára az akadálymentességet biztosítani, beleértve a tájékozódási és informálódási lehetőségeket.

A szolgáltatások minősége

3. § (2) A postai szolgáltató köteles a fogyasztókkal közvetlen kapcsolatban lévő alkalmazottak szakmai felkészültségét biztosítani.
(3) Az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató köteles gondoskodni
b) a támpontok, a levélgyűjtő szekrények és egyéb postai berendezések folyamatos karbantartá-sáról, továbbá az igénybe vevők által akadálymentesen történő megközelíthetőségükről.

A fogyasztók tájékoztatása

4. § (2) A fogyatékos személyt megilleti az információs esélyegyenlőség a postai szolgáltatások igénybevételekor. A postai szolgáltató köteles a kommunikációban jelentősen gátolt személy számára megteremteni a szolgáltatással összefüggő tájékozódás feltételeit.
(3) Az egyetemes és az engedélyes postai szolgáltató az általa működtetett ügyfélszolgálat működési rendjét, félfogadási idejét, működési feltételeit, telefonos és internetes elérhetőségét, továbbá a fogyatékos személy, illetve a számára postai szolgáltatások igénybevételéhez segítséget nyújtó személy hozzáférésének lehetőségét a fogyasztói érdekekre is figyelemmel köteles megteremteni, és azokat ügyfélszolgálati helyein, illetve internetes honlapján – amennyiben ilyen van – közzétenni.
(4) Az egyetemes szolgáltatást nem nyújtó postai szolgáltató telefonos és internetes elérhetőségét, továbbá ha ügyfélszolgálatot működtet, annak működési rendjét, félfogadási idejét, működési feltételeit, továbbá a fogyatékos személy, illetve a számára postai szolgáltatások igénybevétel-éhez segítséget nyújtó személy hozzáférésének lehetőségét a fogyasztói érdekekre is figyelemmel köteles megteremteni, és azokat ügyfélszolgálati helyein, illetve internetes honlapján – amennyiben ilyen van – közzétenni.

A fogyasztói jogok érvényesítése

5. § (2) A fogyasztó vagy a fogyasztói érdekek, illetve a fogyatékos személyek képviseletét el-látó társadalmi szervezet a postai szolgáltatással kapcsolatban panaszt nyújthat be a szolgáltató-nál.


Összeállította:
Dr. Nagy Sándor

Share This

Share this post with your friends!